Turkey’s 2023 Export Strategy and Sectoral Breakdown

An Expert's View about Imports/Exports in Turkey

Posted on: 26 Jan 2012

2023 EXPORT SRATEGY OF TURKEY

STRATEGY MAP Projects PERFORMANCE PROGRAM Strategic Goals Turkey’s 2023 Export Strategy and Sectoral Key Competencies Breakdown Turkish Exporters Assembly (TİM) was founded in 1993 as the umbrella organization of the Turkish exporters. TİM represents 61 regional and sectoral Exporters Associations, acting under 13 Secretariat Offices, with more than 50.000 active exporting companies. TİM and exporters associations’ functions are very closely related to foreign trade. İTKİB İİB İMMİB KIB DKIB ULUDAĞ DAİB OAİB EGE DETKİB GAİB ANTALYA AKİB 13 General Secretaries 61 Export Unions BOARD OF DIRECTORS Project Team Strategy Office Mustafa Barış Mente Topçu Public institution Sectoral Strategy Teams Dr. Baransel Zeynep Ateş Dr. Can Fuat Atçı İmer Sungur Gürlesel Project Team Strategy Office Mustafa Barış Public Mente Topçu Sectoral institution Strategy Teams 2023 EXPORT SRATEGY OF TURKEY Purpose of the Project To create Strategic Roadmap for achieving 500 Billion Dollar Export in centenary of the Turkish Republic Our Vision; “Achieving Change, is designing the future” EXPORT GOAL : 500 Billion Dollar in 2023 2008 2023 13123 B2il lmionil Dyoalrla $r $ Export of 50500 B0i lmlioinl yDaorll a$r $ Turkey Which policies, stakeholder, processes and competencies do we need to achieve this goal ? Growth Rate of Export between 2000 – 2008: 21 % CAGR: 21% The scope of the project 1. Step 2. Step 2023 Export Strategy of Turkey Sectoral Breakdown at the Country level 2008 2009 2023 Methodological Approach: Strategy and Corporate Performance Management Model Robert Kaplan David Norton We conducted The first country-wide and sectoral level example of “Balanced Scorecard " approach in Turkey, which is considered the most influential ​management idea of the last 75 years by Harvard University. The process of project – workshops (May-June 2009) Commitment of the sectoral leaders 26 June 2010 – Silivri High-level governmental commitment Economic Coordination Committee – 30 December 2010 High-level governmental commitment Public Announcement by the Prime Minister – 24 March 2011 STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA Ekonomi politikamızın temel hedeflerinden biriTürkiye'nin2023 yılında dünyanın ilk 10 büyükülkesi arasında yer İhracatın Ekonomik almasıdır. Bu kapsamda, ihracatın ülke ekonomisi için öneminin vurgulanmasıve ekonomikkalkınmanınbirparçası Dış Ticaretten Kalkınma içindeki olarakdeğerlendirilmesi önemlidir. Ülke ölçeğinde ihracatınekonomiye katma değerinin artırılması için ihracatın İS – 0 sorumlu ithalatabağımlılığınınazaltılmasıve ihracatartış oranı ile ithalatartış oranı arasındaki ilişki gözetilerekpozitifdış yeri ve Ekonomiye Devlet Bakanı ticaretdengesineulaşılmasıhedeflenmektedir. Yaratılan istihdamülke ekonomisine katkının ölçümlenmesindebir katma değer göstergeolarak dikkatealınmaktadır. STRATEJ MAİK HEDEF SORUMLU TANIMLA REFERANS BAŞARI SEVİYELERİ İLGİLİ AÇIKLİAstMikArarlı ihracat artÖışLıÇiçÜinMa rzın süDreEkĞliliEğRin sağlanması çok önemlidir. Bu kapsamda, mevcut ÖİhLÇrSaÜTcTRaAtçTıE sJayısını ve ihracat DTM İK H DEF SORUMLU TANIMLAMA 2009 İS – 4 KURULUŞ hracatçıların kapasitelerinin artırılması, yeni ihracat kapasitelerinin ve ihracatçı şirketlerinSTRA E (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞIJ SORUMLU (2008 sonTuA NIMLAMAİK H DEF STRATEJ 2010 2011 2012 2013 2018 2023İK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA kapas Müsteşarıitesini geliştir tahmin oluşturulması, bu sayede ihracagteçı tabanının genişletilmesi amaçlanmaktadır.rçekleşme) İhracatçıların küresel alanda Dünya ekonomisi ve ticaretinin daraldığı, dolayısıyla talebin azaldığıve rekabetin daha da arttığı ilk beş yıllık plan İhracat stratejimizin temel hedefi Sektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve Inovasyon vurgusu ile Türk STRSÜRDÜARÜLEBTİLİR BÜEYÜMEJ NIMLAMAİK HEDEF SORUMLU TA Yüksek büyüme potansiyeli 2008 yılsonu itibariy e toplam …ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Am cımız, düny daki ekonomik döneminde (2009-2013) yıllık%12 ihracatbüyümesi sağlamak rakiplerden pazarpayıalmakanlamına gelmektedir. rekabetçilikl rini Sektörel DTM ihracatç larının küresel aland rek betçili lerini ar ırmak ve geleneksel sektörl rde sahip olduğumuz Ü Dünya ekonomileri içinde LKE Mevcu D REFERANS TM t pazar paylarını DTM İS-0 AÇ BAŞARI SEVİYELERİIKLAMA 17 17 16 16 15 12 10 İRSEKA B0ET G.Ü1CÜİNÜ – 1 İSTİHDAMI BÖLGESEL GELİŞİMİ Yıllık 17 İS – 3 EKONOM İS – 2 o Me gelişmeler ve trendl r ışığı da yüksek büyüme potansiyeli arz ed n ve ithalat artışı öngörülen he ef ülkel re la hedef paz rl ra ulaş ve vcutp zarlara y ptığımız satışların ilgili ülke ithalatları içinde aldıkları payların artırıl asıyla, halihazırda faaliyet İSİNE İLGİLİ b ÖLÇÜM ilgi ve birikimi, te no oji v yetkinlikDlEerĞi E gR lişti il esi, s ktörel yenilikçilik, ve önderli ile dönüştürerek İHRACATIN EKONOMİK KALTKINMüİAs İÇİNtDEiKİk YELRrİ VEa EdKOrNOlMrİY Elİ KiAhkTMAr, D EaBĞERci liamt -TeknolojiD vTeM rk üsteşarıiye 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 500 milyar dolar ihracat hedefi önemli bir büyüme hedefidir. İstikrarlı 'nin sıralaması (#) ARTIR aArRTtIRır TEMİNÖ ETLÇÜT MüsteMşüasrıteşarı (ölçütle ilgili KATKI İS – 1 göstermyeakptteığoıldıuzğ sumtışulz rpı vza hrleadrdeaf üplokzilseyrodneukmi muezvucnugt üpçlzeanrm peasyilaverımtoıpzlıa artıdrmünaykatırt.i careti içinde aldığımızpayın Pazar fırsata ç virm ktir. pSayTıRnıA aTrtEır KURULUŞ S (2008 sonu IKLIĞI J a TANIMLAMAİK HEDEF SORUMLUrtış, pazar dinamikleri paralelinde düzenli artış gösteren ihracat ge2l0ir0le9r i ile tarif edilmektedir. Ar Müsteşarıtışİnı oSvağslyaon ile artır STRATEJ yorum)İK H DEF SORUMLU T NI2M0L10AM2A011 2012 2013 2018 2023İhracaarttıınr ıülmlkea eskıonaomaçlanmaktadır.isi için öneminin İS-1 gerçekleşme) TRATEJ LU TANIMLAMAİK HEDEF SORUM tahmin İhracatın topSlamT RGASYTHE J vurgulanması ve ihracatın ekonomik L MAİK HEDEF SORUMLU TANIM İSTİKRARLI İHRACAT ARTIŞI 500 milyar dolarlık ihracat aRrtRıEşEFınFEınER RgAeANrNçSeS k leştirilmesi içinB hAerŞB tüArlRŞü AalRtyIa SpEı VveİY lEojLisEtiRk İihtiyacının I% S 1E8VİY%E 1L9ERİ% 22 % 25 İS 0.2 Yıllık % %16,2 %16,8 %17,6 17,8 BAŞARI SEVİYELERİ kalkınmanın parçası olarak Yen REFERANS i kurulan şirket REFERANS BAŞARI SEVİYELERİ içindeki payı (%) İLGİLİ İLGİLİ AÇIKLAAÇMIKALAtMmAaml ÖLÇLÇÜÜMM İaknması, gerekli karayoDlDuE,Ğ deEmERRiryolu, liman kapasitelerinin ihtiyaca uygun planlanması gereklidir. ili ve çoklu ticaret işbirliklerinin güçle dirilmesi ile uluslar r sı pazarlardaki ticari fırsatların İhracat için altyapı açığını Dış Ticar tt İS-2 İS-3Y ÖLÇÜÖTLİÇkÜilTi e çoklu tic ret değerlendirilmesDi öTnemlid ir.üksek büyüme İS-4 potansiyeli olan hedef İLGİLİ İLGİLAİ Ç sayısına baIKLAMA ABğlıÇ bşiIrtK aL ihAraMcÖAataÇ yÜöMne lik ÖyeLşDÇiElÜsĞaMEh a yatırımları olmak üzere, yabancı sermaye yatırımları ülkeye İhraca ç la ın ihtiyaçlarına R 2D00O2E90 ĞVP verisi09E R Mevcu KURULUKŞURULUŞD(ö Gerekli kapas telerin teminin(d2e00, ö8 zseoln sue lçütle(ö ilçgüilti ktörün altya ı y tırımla ına katılımı ın özendirilmesi, k mu ve özel S l ey oilrguilmi– 5 ış Ticarette İ hy)or rucmat)çsı SIKLIĞIt pazar paylarını İhracatçı sayısını ve ihracat latırşın hiSahIctKiyLaIiçĞelaI drıönınüşp(tlaü20nrü0lı8 lmbsoiernsşu ievkeil dpeott4a4ksi0pi0yeedl ial4ml60ceısl0i ril 4eil7e0t i0üc0satr ed4t8üin0z0eö0yndü5en d0be0ak0ği lae6n0gtı0e 0kllue7ruinl0m00ası İS 4.1 YenÖi (LilaÇvÜe)T ihÖrLcÇaÜtçTı sayısı (#) Yıllık 46000 201200102012101120122012201230132012801820223023 pazSarlara u–laş ve 4 Y dbengele çevr e ilişkin Soru ylüuzd eyle hesaplanması 2009 ı sermayeyi ve k yn k tah, hız tmahinKURU minLUŞ KURULUŞ lı teknoloji v bil0g8i -sboinriuk imi r nsferi s ğlama tadır. Bu kapsamda ülkeye yabancı işbir ikl rini güçlendir (ö çütües iltgiliş yao(röuısemk) SIKLIĞ (20I 2009 lçütle ilgili yorum) SIKLIĞI ( 8 sonu a törde erekli yet i likliklgeerriçne mklevşcmued) yetinin ğla ması önemli i Nak iye ma iyetlerinin düşürülmesi ve rtır kapasitesini geliştir İhracatın ithalata olan bağımlılığkınaın gerçekleş e) ldırıl headseı ve ihracatçıların ihtiyaçlarına za anınd20a10ve e2t0k1in1 çö2z0ü1m2 ler2s01a3ğlan2m01a8sı 2023İ – 2 zamanında ve etkin çözüm TİM fl n tedir.S – 2 s rumlu 2010 2011 201 2013 İhrapaczar apaytını anrtır İthalatı öngörülüyor. (%2-3) tahmin S gerçekleşme) TyRüAkTüm tahminSETJ lülük ere uyumlan Devlet Bakanı s rmay nin çekilmesi ve dünya toplam doğrudan yabancı yatırı ları içinde Türkiye'nin y İRKA HTEDEF SORUMLU TANIMLAMA tırımcıyı ülkeJy azaltılmasıyla, pozitif dış ticaret dengesine gerç5ekl%eş7m0,e3) %70,2 %69,5 %70 %75 %80İKe çHeEkD EF SORUMaltLeUrnatif enerji aynaklarına yapılacak yatırımlarla nerjTi fAiyNatIlMrLınAı M küAresel alanda r kabet edebilir İS 0.3 hedeflenmeYkıtlelıdkir. % %73, 65,4 sağla Devlet Bakanı İ-1 Karşı İ-2lama Oranı (%) ulaş TIM Kuresel ve Sepkatyoırneıl n artırılması hedeflenmektedir.ılması hedeflenmektedir.düzeylerde tu ulması hedeflenmektedir. REFERANS BAŞARI SEVİYELERİ H1 OVP verisie deilyar $’ın üzer nde ihracat yapan f pazarlardaki pazar payı – 0,17 Dün G çl ndirilmiş Türkiye İmajı’nın kaldıraç olarak kullanılması ürünlerimizin uluslararası yada en 98,5 107,5 118 130 147 271 500İS 1.1 İhracat ge çok ihr ç edilen 25 ürün İlk 40 ülke odalirleri (Milyar $) D T kÜta olmak üzere Ongo İK verisine gör Yıllık 132 12 13 15 17 18 30 50İhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini Sektörel ruler Raporu - İSİS 3 .41.2 ış Tic rette ÜlkYe oYlarak en önemli güçlü alan0la,2r0ımızd0,22 biri 0,3a0hip o,l3d5uğum0,u40z gen0,ç8 ve %di1n,2a5mik ıllııkllık 15 Mevcu İLGİLİ İSO ÇalışmasıAna ÇgöIrKe. LAMA ÖLÇÜM 3 DEĞER3 3 3 4 5t pazarl r a i pazar İ .1 İhracatçılarTın ihtiüyaçlarınak zamamnında ve etkin çözüm sağla YıllıkDr (İthalat artıış oranı / İhracat artış oranı) ilkfi r2m0a ü slkey (s%ı )(#) şükrının paz REFERAN rlarda konumlamalarında çok önemlidiÖ ite ikliden yüksek pazar Rr. EAFmEaRcAımNıSz, dünya stanBAarŞtlAarRınId SaE üVrüİYnEleLr ERİLÇÜT paylarında artışLiderlik, Bilim-TeknoİloSji ve İ n2ova.sy1on ile artır g Y %1 %1,07 %1,1 %1, 3 %1,15 %1,35 % 1,50ıllık %1,07rubu içinde Türkiye işgücü üzdür, a c söz konusu işgücü nitelik yönünde'nin sıralaması para Bn zŞaAyıRf vI eSEdüVşİüYE vLeEriRmİliliktedir. S – 1 so lel ülke detayırumlu REFEORVPA vNeSri si 2021020’9d en % 13,0 yıllık artışS RA EJ K RULUŞ UMLU TANIMLAMİK HEDEF SOR (ölçütle ilgili yor m) SIKLIĞI İthap (2008 sonu layt ıa (ritlıkş 4 o0r aünlkı eih) r(a%ca) t İLGİL BAŞARI SEVİYELERİİhracat ve ithalat aynı oranda artarsüa 1, AÇI ÖLÇÜM reten, sosyal sorumluluk şartlarını yerine getiDreEnĞ, EçeRvreye karşı duyarlı b2i0r1 ü0lke 2im0 1jına2 012 2013 hedeflenmektedir. ilSi TirRliAğTinEiJ İLGİLİ AÇIKL MA ÖLÇÜM aİKrt ıHrEDEF SORUMLU TADNIMĞLEARMA TY – 1 SveÖRrLAÇ < 1 < 1 < 1 < 1 İS 0.4 Ö TEJ İhr c t çısından ele alındığı da ise ucuz işgücü rekabeti den nitelikli ve verimli işgücüne imli veİK n iHteElDikEliF ins SORU LÇÜT İLGİLİ T MMLU TANI LAMAAÇ tahminD IKLev YAılMlıkA Ö>L1ÇÜM DEĞ>E1R >1 >1let Bak nı ihracat arKtışU oRraUn gerçekleşme) ı LithUalŞat artış oİrSaOnı unçıanl ışmasına göre , İspanya ÖLÇÜT Düny l (ölçaüktlvee il gTiüli rk markalarının bSilIiKniLrlIiĞğiIni artırm(2ak0t8ı rs.o nu ihKracaRt önLgöUrüŞsüne paralel (ö çütle ilgili yorum) SIKLIĞI a (2008 sonu rtış oranı ilişkisi (%) dön 7 7 8 2009 9 201010 201116 20126 2013İS 4.3 1-5 milyar $ ihr cat y pan il sDaTyMısı (#) 2009,2010 ve 2011 HşYüıllıük gerçekleştir8ebilmek için insan kaynağımızd te l yetkinliklerin ve bilgi birikiminin O z rlana Performans Progra ı'nın en öne li yanı sahipl nme, süre li takip ve gözde rt - Yüksek tekno KURULUŞ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞIloji in toplam %11 (2008 sonu tah ins , M lezya %84, Çin %35, rm y sine geç 2010 201 20 2 2013üzer 2009 1 inde gerçekleşirse <1 İstikrarlı ihracat artışını sağlayacak rekabe-15- gtçeri çyeakpının oluşturulabilmesi ve teknolojik dönüşüm leş 5m milyilayra $r $ih'ırna cüazte yrianpdaen i hracat o Sektör l çalışmalar ışığında larak reviz edi cektir. Dünya İnov s on - ARGE Dış Tic ret en g%e3r8çekleşme) tahmin2010 2011 2012 2013 İ 1.2 Yıllık F değ r artırıleri KEP’t n gl eç sı he eflenmektedir.ina sal enstrü anların ve irmeyi zorunlu ılmasıdRı .E BFaEşRtaA dNışS f aktörler olBmAaŞk AüzReIr Se,E sVoİnY EdeLrEeRceİ din mik olan iç ve İ İS 2 .32.2 İsrail %26, Almanya %YY 20 18 19 24 29 36 502ı0ıl ,lı lıkk 1214 gerçekleşme) amacİhr cat kredileri ihrac tı artırmada en önemli d st k mtahemkainnizmaları arasında yer almaktadır. Buıyla ihracatçılarımıza sağlanan A GE t şviklerine, inovasyona yönelik çalışan firmaların Top ihracat içindeki payı (%) lam dünya ihracatında ticarenteintdleeşktiir ibleüryeükm, ree vTizIMe eredfilercaenksti r. “TÜRKİYE”NİN KONUMLANMASI TEKNOLsOJİeKy G EkLİŞİM ve ALTYAPI MEVZUAT ve DÜZENLEMELER–tpSöı3r5 DTM .1 ST ayıs (#) DTM Hedef pazar pazında Y 2 3ıllı 13 l asna yüılkseı (ts#ıa)yımısıl (#r) nı ve so u u S D U İLGİLİ Brezilya %A9.5Ç (I2K00L5 AyılM vdeArisi) ÖLÇÜM ış ge ,14 %1,46liş eler p rfo mansı tDaEibĞinEiR İS 1.2 ış ticaretl açşıtğıırnmın ako n, varsayımların, öngörülen proje ve p ogr mların – 7 t antrol altında kapsYam 0.85 %0,86 %0,87 %0,91 %1 ıllık , hrac t d% %0.82 % 0te.k8araçlarının etkin ve v rimli kullanı ı ve türev finansman enstrümanlarla i ret dest k araçlarının etki lın S Ö Lo ve projelerin desteklenmesine büyük önem verilmektedir. Hedefimiz 2023'e kadar kendi jistik hizm tlerini g liştirilmesi ve LÇÜT senaryosuna göre alınmıştır. Bu -1 S-3 Tü S-5Srki e' in payı (%) Müs TİM REFERANS BAŞARI SEVİYELERİ te rı’in ihracatçı frmalara 3 3 23009 3 3 2 5 İS 4.4 25.-10 mDilyYYr $g iirhişri c(MaEti lyarp $a)n il sayısı (#) D Yıllık 3t in str teji yönetimiKneUvi RlUtLBUŞk nı Y 18,1 8,5 1,2 15 15 15 ıllık İnovasyon -ARGE yatırım u gu (ölçütlei ilrgailci ytoınr ufinma)nsmanı SveIK ihLraIĞcaI tçı arın d(20s0te8k slonmu l malarını özendir esi hedeflenm ktedir.S tutulabilmesi için ithalat değerleri larını ve İkili ve çovklu eticaretv işbiSreliklerini mRA Ba an gü cellenmesin ve reviz1y3o4nunu 1d5a3ha d1a6 8önem18i7 ılm2a1k0tadı3r.621023 6y2ı5lında 50 milyar dolar lığı ve maliyketn aovwa -thjıo ywak'aınlaım gesıl iiçşint ilromjistiişk , yerli te noloji üretimine sahip bir Türkiye 0o1la0bilm2e0k11tir. 2012 2013İS0.5 İthalat (4M.1ilyar L$o) jistik m li etlei rkTi (uEMlliJlyİnoKnım UHSıEDıD )temF SORU LUDTM Yıllık 201,9 Y TANIML7A9M,5A 77,7 5 ,9 38,2 21,5in et ıllık - Tü TY payla ilk 20 ihrac tçı aSraITsCın faa sıllarına göre, TİM için rk markalarının bilinirliğini artır 5-10 – 4STRATE y ptığı üç aylık anket il r ihrac t yapan Sektörel çalışmalar ışığında Dünya J İLGİLİ AÇIKLAMA ÖLÇÜM tahmin İK H EF SODRTUM L-UTİM TADNEIMĞLEARMA ihracatınd ilk 10'da olduğDuTmMuz 2009 köylerinin kurulması gerçekleşme) KaSrmTaREAkTonEomJÖİ ,2010 ve 2011 ikLK ÇKHÜmTEiDsyEonF SORUMLU TANIMLAMA (KEK) ihr c t hedefi ize ulaşmamızı sağlayacak ihracat stratejisi çok paydaşlı olup, pekçok kurum İS 2.3 uygu önemlidir. lamalarını özendir güçlendir (gover aDnTcMe) temin et Sektör yapı Yıllık 4lan ESD tarafından yapılan 9 9 10 10 10 11g içi den, İhracatçının iş İ 1.3 irilmesi öngörülmektedir. ORVEPF vEeRrisAi NS İS-0.3 v2a0r0s9a yımına göre5 Yıllık-1S0 5m BAŞARI SEVİYELERİ.2il ar $'ın zerinde ihracat netleştiril rek,D rTevMizRe ULlUecŞe Hedef p zar pazındaktir. (ölçütle ilgili yorum) Y S 32 4ıllıkIKLIĞI 2(27008 sonu sektör sayısı (# Topl ünya DDYK m D 2010 2011 2012 2013u – Özel sektöTMİ 2.1 ürİühnra gcrautbçuı msaeymısnıu (n#i)eti (endeks) r – HaTzİMdeğerleri KEEPn’ tçonk ihracat yaptığveı z iluk r3u3 Y R FERA4NS 49 54 57 60ı BAŞARI S VİYELERİluşun kallıtkısını, ortak 4h4e,d3e1flere uyumun ve koord asyonunu gerekli kılmaktadır. Bu İS 3.3 10 sayısı (#) ine Yabancı yaptığı 2ç0al ıkşammau. kuY 4 5 5 5 5 6 12ruımlluıkna -25 5 milyar $ ihDracat yapan il sayısı DTM – TÜBİTAK tah inoğru İLGİLİ AÇIKLAMA ÖLÇÜM bilgiy v pazar S-2 S-4 D K TM DonEuĞ ileE ilRigli bir çalışma bulunmamaktadır, ancak böyle bir İhracat için altyap K u gerçekleş e) , üniversite, sanayi işbilirliği ile yapılan araştırmaları v k y akların t in ve verimli S a ı açpığını dengele S-6 ılan ülkeM evszua yısı Ö(#L)ÇÜT Ara mamul, hammadde ithalatı ülmkei kveta hreıd 20f p0a7za yrlıalrdad a 0 0 1 1 1 4 3İS .5 1. T r m t vre kyasal dlüzenrleımnelerai ilişki algı (endeks)TY Yıllık 1–M3evSu DPT İLGİLİ AÇIKLAMA ÖLÇÜM TKt ve yasal , U DlTşMtırDaT M verdiği G Yıllık DEĞERKar y değreerlkerid ene vz at, yasal düzenlemelerİhracata yöne ç ave idar prosedürl2e0r0 9il e tarife ve tarife dışı engellerin ’lar – Üni r ite İh kc ptçıaarıdn d, oihğrrauc abtiılgi yek ohnızomı uikla kıamlklıanrmı ile hıne dbei f ppaarçzasr ıv oel asreakt örle rdaeıknim gaüsnıcyela taülmep i lgili kurum lik yabancı KURULaUlınŞm olu, d miryolu, hav yolu liman lışma ihtiyacı olduğu için bu konunun projelendirilmesi gerekir. ıştır. –TD6Yünya ÖLÇÜT rm ye Ge el (ölçütl ilgili y rum) SIKLIĞI (2008 sonu G topl DYY hareketl ri içinde – 2rek yapılacak anket çalışması. 2 10 20 1 20 2 20 3liİ sltyiahpbınaınr tetmıninai ( yhaıtızrılmı ularl,a ş ı ve İ EME kulla ımları ve paydaşlar arasında rt n f rkı d lık he2d0e09fl mekt ir. çevrey1e i0(#) -TTGVlişki-n 2yük5üm lülüklerei lyar $ ihracat yapan Sektörel çalışmalar ışığında S KURU üLsUtŞeş1 rı,979 (töri Av up e bağımlılığının azaltılması. Sektörel tkinleştir blçyoüntl ed oillgairl,i yorum) SIKLIĞI tahmin 2.2 ihrdacü z ltıması ve ihracatçınYın önünün açı % 1,06 %0,7 %0,9 % 1 % 1 % 1 lması (2a0ğ0la8n smonauk tadır. ztıendna İhilgiclatrıin artırılimaisı lieinri hıelldıkeflenmektedir.S l eilkm 10e'dla roild eutğkuminulze ştiTrÜBaİKka velırğilıe, Er sine rgjtiöerşayaıtırımları ve kapasitel 2003o luşmaktadır.veri ile haberleşme se 4.2 ku u Y 3,29 4,80 2041,050 2041,193 20152,43 2013lu ların uyumı lu har et et eleri g rekme tedir. llık gerçe6k,7le7şme) rmayeyi ve yatırımcıyı ülkeye 9 0 90 90 İS 2.4 ilişkil rini u landır Yıllık 4 Tü k Müdü lüğü, 22 2 2ta3hminS iye'nin pmyı (%) 5 2305 24 25İS 1.3 .3 Ticar t Heyeti sayısı (#) DTM Yıllıkİ 1.İ4hruayucm t mikt rkıa (peansdeks) in t n tleştir Nations Brands Y 150,5 161 172 184 197 276 387Indılelxı k(NBI), 167.1İhracaltanın ite, fiyat ve kalite) (Milyar $) il rek, revize edilecyeakttir. Yı lıkithalata g 25rçekleşme) 105 eğitim, düzeyde ırımları ve hizmkertitinik k oallait3ens0 tie,8m eMl ilyar $ ölçümlenmesi çok önemlidir. sektör sayıs #) 2008 yılında 1,697 2009,2010 ve 2011 çek İhrac tçıların eğitim programlarına Baka lığı 120 ğitim, eğitim, eğitim, eğitim, eğitim, 1 ü yılı 100 olarak alınmışGtıFr.rün gSrubu sayısı (#) K tarafınd n 1996 yılından % 14,6 % 14,2 % 13,8 % 13,4 % 13 % 12 %10 - İS0.6 -7 Country-based Project Approach Yatırım Şir etlerin ARGE 4.680 (2007 10-25 TY F D Yyılelıkinansal enstrümanların ve ticaret ünya Bankası –t Dinoliknlge rin artırılmasına milyar $ REFERRA'ın üzerinde ihracat FENEFSRERAANNSS BAŞARI SEVİYELERİ 1.1 Y 5000 ıllık BBAŞAŞARRI S VİYELERİI SEVİYELERİ Halihazırda bu değer önemlidir. DIR S 1 1 1 1 1 1 3 3.1 İS 4 U ARGE trilyon ol r oldu. h rca l rı (Milyon $) Y 4.864 6.410 8 697 12.291 15.472 ıllık lusal M b.6ağ > il r iVher kca stı yraalpaamna sil ıs (eynıdseı k(#s) beri 50 REFERANS 30. 27. 25. ülkede yapılıyor. BA5Ş00A0R I S50E0V0 İYEL0E00R İ 5000 ımlılık oranı (%) (prileznrdl emste,ğdinl) kharatıcl amt ıhacmine oranı d ğe Yıllıkku %15 1rleri KEP’ten ,2 600 katıl mİS 3.4 lla ım Y 0 1 1 1 1 5 8ıallsıikteleri 1 S İLGİLİ ili 1.2 destek a L Aş Çin IeKğiLtiA pMroAgramlarına ÖLÇÜM Busi ess in Türkiye alt rak DmEı)ĞER kat S 7 raçlarının etkin ve verimli A DTM İGLGİLİİL İ AÇÇIKIKLALMMAY ra 3 .sıra Aıllık ÖÖL3ÇL6ÇÜ. ÜMsıM ra da 35.sıD .1 > ÖLÇÜT jansı,YASEDDTM DTM kap amındaki destek Kriterle Yıllık % 0,2DE0ĞĞERER% ılım 0,36 % 0,3 % 0,40 % 0,60 % 1 ri ihracat, önetişim, 1. Step y2a5p milyNar $ ihr cat yapan ÖLÇÜT kapsam Sektörel çalışm lİar GışİıLğıİn da ında yapılan ithalatın toplam AÇIKLAMA ÖLÇÜM ı DEĞER sıra sıra sıralan üatlikoEen Bsr yndısıI n(#de)xİ 2.2 İhr cat lgekrtçiek elnşrjisei zkurulun ıgücünün DTM Ku Y 14 201039 13 k tılım12 k tılım11 k tılım katılım 2. Step rulu güçü iktarı (MW) ıllık 14A (%)v Ö ÖLÇÜTLÇÜT KURULUŞ (ölçütl lgilai tyı 32. sırada rupa 2023’te ilk 15’e girilmesi loımrum) SIKLIĞI (2008 sonu 2 09 İnov syon Sıralaması (endeks) KURbileşen (OECD ortalaması İS 2.5 alınmıştırkU.ülLt UŞ (Yö 2010 2011 2012 2013lçütle ilgili yorum) S KLIĞI ( 008 sonu 2009 SS ıllık 0 5.4 Alkuım H y ti sayısı (#) ÜB DTMK R DürLü, iUnysŞan B kaanynkağsıı, t(uGrizlomb vael Y 4430035 4260009045 48000 50500 53000 4 Enerji B kaİTnAlığKı.3 llanımını temin et U, RULUŞ (ölçütle lgili yorumY)ıllııkllık SIKLI4Ğ1I81760(ö 32(2008 sonu 2 10 201 2 12 2013lçütle ilgili yorum) SIKLIĞI (200.8 s ısraonu3 t1a.h smırain 30. sıra 29.sıra 28. sıra İ 1.5 KA netleş itthirailaetrae okr,a rneı vize edilecektir. Yıllık sek ü RGE h rca al rının t plam İGEME, gerçek 2 10201 2 1120112 1 201220132013leşme) rese tahminl Yatırım Promosyon tör sayısı (#) CAGR (ithalatın üzerinde büyühmde flenyatırımlar. C 1 m0ektedir.,5) (sonuncu) gerçekleşme) tahmtinhmin 2023 Export Strategy S y t rliliği 3E irosu 25 mil on TÇLin’n'iin 2020 hedefi %2.5.2uropean Innovation Scoreboard S TTGV Y 1,7 % 2ıllık % 0,71 (2g0e07 0,8 % 1,0 % 1,3 % )Inv st ent Promotion 2 rçekl şme) of .3 , SEaxn yi Y 15.sıra ge 14.sıra 13.Sıra 12. sıra 11.sıra 10. sıraı rçekl şme) imbank, llık GSYH'Öyez eolr asneık (t%ör) tarafından istihdam edilen Turkey Sectoral Breakdown KOSGEB, Milli İhrac tçı memnuniyet Kıyaslam s endeks) hızı kontrol noktası olarak dikkate İS 1.4 Yıllık ihracat artış oranı (%) 2009,2010 ve 2011 Y 25,4 % 9,1 %9,8 % 10,2 % 13,0 13,0 %13,0ıllık % - % 23 TY ltınd ve çalışan sayısı -1 TY-2 TY-3 AB Bak n TÜİK anketlerinden 24.261 (2007 l ğı - Benchmarking) fo ları an y rarlanan pr je sayısı İh cat kred s in ihracat hacmİihnraec aotçrıa bnirlıik lerinBe kanyıktlıa ollanr 4B6,i0Dr0lüi0ğn iy,a Bankasıe –tiDnoi in bgu lgularına S 1>.K 32O5 BmİP kend % % 'illeyrainr $to iphlrac na eth trywacoparıktla isça inüydlıkseeık (i# p)ayı DTM TUİK t rafından amu ve irişimimlerin S YıllıkSTY T1Y.2 3.1taİm z ma eş ğer ARGE p soneli l ri teknoloji s ktörü ve yüksek büyüme AaBbaGncSi ÜÖniveristesi Rekabet Y 26000 28000 3000 32000 35000 ıl İhracat içinde işl nmiş tarımın z Ylıkıllık D 7.2 a E itim B k lığı, lınmaktadır.) l ktörün Ar-Ge Yıllık üşük n 2 0K7o -n3u, %3,3 % 5 5 % 4,5 % 4 9ile8 imligiliy bair çalışma bulunmamaktadır, ancak böyle bir itelikliden yüksek verimli ve Doğru bilgiye ve pazar istihbaratına ÖKamu –Özel sektör – STK’lar –z de2ğ50r k g izlen cek. gerçekleşme)l se tö(#r t) r ngell rin r fınd n gerçekleştirilen KOSGEBleişri io KlaEn Pşi’rtkeentle rin % 33 % P34roje % 35 % 37 % 40 İSİS3 .45.7 S S 201 5.5 T (c% ş B si s in TürkiY 0 0 0 0 0 1 4 yeıYlaıtk llık %032,5 İS 2.6 ih)l i icaret Anlaşması s yısı (#ir)ket M rin çalışan sayısDkı reTfezMra Bnsanka ı, verisi Y 24ıllık 253S 3K.3 çevresel harcamalaYr ılylrıık ayrı yıllık %1 %1,2OVP% 1,5 % 1,8 % 2 % 2,3 % 3 % 5 verisi İS0.7 Yaratıl n4 .üi4sretiTshedYÇla 2Re.e1v (kr#a) bilpeo tiçtlYgilniilki ysırtaırlıammlars ı( Milyar $) Çevre Bak nlığıılsdiy eylai poıllann hpeedrefof rmpaaznasr lagröaz dyeön lik İ FMoruEmhuT aerüsckai dmirYaekıtlölırüknün Y 2,93 3,06 3,19 3,36 3,50 ıllık larınd payının Yıllık 33 13 1 25 5 5rkiye’nin iş yapış çalışma ihtiya,5cı olduğu için b3u4 k,5onunun projelendirilmesi gerekir. Strategy İ 2.3 S sa ısı (#) İthalat g rç kleşme zamanı DTM TOB g up ması ve gerekli 6.1 T ar te ilişkin e geller sayısı (#) İM Y Y 14 14 13 12210 12100 190ıllık ıllık 15 USD 224 248 224 nMapi otfe likli insan sermayesine geç hpızlı uas(a%yı)sı (#)laşyımı te m(in% et ) DAürnTÜ-niversite ilişkilerini uyumlandır 63.sıra 61. sıra 58. sıra 55. sıra 53. sıra 50. sırayGYa 4B .h1anrck s alarının toplam Ar-Ge toplam ihracat içindeki İ 1.6 KOSGDETBM-bTilİeMbşaezndia( OECD Y Yıllıkıllık Yıllı%k 48,4 % 49 % 50 % 52 % 5 % 602009y 2 2 2 2 2ılında ı “Doi g Business in izlenmektedir. Turkey’s Export y ni r por s yısı çek alınmıştır.ilecektir. a t aaskı sv teknoloji S değerlendirmeleri diey ogönz planları ile 1.4 Toptancı netwogrekç sayısı (#) DTM YıllıkS irm topla tısı ayısı (#) kolaylığın göre 181 ülke 2.4 2009 (endekTsY) G Y 59.sıra 56.Sıra 52.Sıra 48.sıra 44.sıra 40.sıra llık 3.lo2bal CAoBm pfoentitliverınneısns kInudlleaxnım oranı (%) A GS Yıllık -2013 harcam ortalaması11)l rına oranı paylarının artırılması üreilişkilendiriler k t esi başladı. Turkey” sİhıralcaatçaıs şı önünde tutuldu. irk tleri yüksek okul ve sıralaması TY-4 Fin ns l enstrümanlar - En iyi TeonpgTüm sektöre raporlar her laelle srainğ lanzanlt kılrmedai siçıinde PERFORMANCE Hedef s ktör ve p zar rap rlarının Yıllık Yıllı Yıllık Yıllık Yıllık S S4 S 7.3 Eximbank Yıllık % 1 % 3 % 5 % 7 % 8 % 10 .5.6 VeUrilluesnl aarlatyraaspıı ftueaşrv sikaleyrıis (ıM lığı (#il)yar $) Sanayi BaDkaTnM, TİM YıY 2138 2100llııkllık 2078 PROGRAM TYTY İ D uzun y lkı 1şu0b0a0t ş airykıentda 1 .23.2 üniveürnyitae Bmanzuansu, dil bilen personel İGEME vadeli kredilerin oranıı fon YYılıllılkık Yıl2lı0k09 yılından itibaren ankete dahil edildi. ları Dünya Bankası, E uygulama örnekl ri ile kıyaslamatkin strateji yönetimini (governance) temin etTY güncell nme sıklıığı 3.3 güncelleniyor. Yıllık kullanım oranı (%) Hazine TY sayısı (#) 4.2 Ortak hede 4 4 4f uyum toplantı sayısı DTM - TİM Y 4 4ıllık T EMEL İH R AC AT İH R AC AT Ç IL AR SÜ R EÇ L ER YET KİN L İKL ER SO N U Ç L AR I 2) Sectoral-based Project Approach 1. Step 2. Step 2023 Export Strategy of Turkey Sectoral Breakdown AGRICULTURE MINING INDUSTRY 1 - Cereals, pulses, oil seeds and 11 - Minerals and metals 12 - Textile and Raw Materials products 13 - Leather and Leather Products 2 - Fresh Fruits and vegetables 14 - Carpet 3 - Fruits – vegetables 15 - Chemicals Industrty 4 - Dried Fruits and its products 16 - Ready wear and Apparels 5 - Hazelnut and its products 17 - Vehicles and Components Industry 6 - Olive and Olive oil 18 - Electrical – Electronics 7 - Tobacco 19 - Machinery and Accessories 8 - Ornamental Plants 20 - Ferrous and Nonferrous Metals 9 - Live Stock, Aquatic Products 21 - Cement and Soil Products 10- Wooden and Forestry Products 22 - Precious Minerals and Jewelry 23 – Steel 24 – Ships and Yacht 2) Sectoral-based Project Approach Examine the assumptions and predictions of world trade and Sectors 1 2 3 Estimate the size of Examine the Determine the Key the sector will reach dynamics of the Competencies of in 2023 Markets Sectors Export Vision in 2013 & 2023 LEADERSHIP INVESTMENT BREAKTHROUGH 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023  10th biggest economy in the world  2 trillion $ GDP  25,000 income / capita  500 billion $ Exports Almanya % 9,5 Çin Amerika Japonya Hollanda Fransa İtalya Belçika İngiltere Kanada Kore Hıng Kong Rusya Singapur Meksika Suudi Arabistan İspanya 1,7 Malezya 1,3 Brezilya Avusturya İsveç İsviçre BEA Tayland Norveç Polonya Avusturalya Hindistan İrlanda Çek Cumhuriyeti Türkiye % 0,8 Endonezya Macaristan Danimarka İran Finlandiya Şili Venezuela Güney Afrika Ukrayna Filipinler Potekiz İsrail Turkey’s Share inA thre jwaonrldt itrnade %0.8 Target is double it Slovakya Cezayir Kuveyt $ 500 billion export in 2023 level means that Turkey will be one of Nijerya the top 20 exporting countries in 15 years Vietnam Filipinler Tayvan Malezya Singapur İrlanda Güney Kore İsviçre Tayland Japonya ABD Çin Macaristan Hollanda Meksika İngiltere İsrail 27,6 Finlandiya Fransa İsveç Norveç Avusturya Almanya 19,3 Danimarka Çek Cumhuriyeti 14,6 Endonezya Kanada Belçika Avusturya Portekiz İspanya 11,1 İtalya Brezilya 9,4 Hindistan Türkiye Rusya The sha 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100re of high tech products in Turkey’s export 94.5% 85% 84% 35.8% export share of technology 35% The products in China and the United States are at the same level. One of the main reasons for this, is China's investment in R & D is more than nominal GDP increase . % 7.2 Kaynak: JPMorgan Asset Management, Deutsche Bank, “China’s Innovation Drive”, Global Markets Research, Haziran 2006 40,0 34.3 35,0 30,0 23.7 25,0 20,0 16.1 15.9 15,0 10,0 World Trade Scenario in 2023 5,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Predictions – Trillion $ Forecast of the World Economy Growth Rates 2009-2023 2009-2013 2014-2018 2019-2023 AVERAGE AVERAGE AVERAGE SCENARİOS ANNUAL ANNUAL ANNUAL GROWTH% GROWTH % GROWTH % 2.1 WORLD (2010-2013: 3.5 3.4 3.0) DEVELOPED 0.8 REFERENCE COUNTRİES (2010-2013: 2.3 2.2 2.0) SCENARİO DEVELOPING 4.7 COUNTRİES (2010-2013: 5.8 5.3 5.0) Income Projections of the World Economy 2009- 2023 (billion dollar) YEARS WORLD DEVELOPED COUN. DEVELOPING COUN. 2008 60.690 2009 54.864 38.018 16.846 2010 57.113 39.159 17.974 2011 60.082 40.764 19.325 2012 63.313 42.517 20.796 2013 66.859 44.388 22.471 2014 70.570 46.297 24.273 2015 74.479 48.288 26.191 2016 78.598 50.364 28.234 2017 82.938 52.530 30.408 2018 87.507 54.788 32.719 2019 92.262 57.089 35.173 2020 97.262 59.486 37.773 2021 102.518 61.985 40.533 2022 108.041 64.589 43.452 2023 113.838 67.301 46.537 Income Projections of th e World Economy 2009- 2023 (billi on dollar) 113,8 WORLD 120,0 108,0 102,5 97,3 92,3 100,0 87,5 78,6 82,9 46,5 5 43,5 80 66,9 70,5 74, 40,5 DEVELOPING ,0 37,8 35,2 COUN. 54,8 57,1 60,0 63,3 32,7 30,4 28,2 26,2 60,0 20 2 ,3 ,5 24 ,8 2 16 0 19,3 ,8 18, 40,0 67,3 ,5 DEVELOPED 44,4 46,3 48,3 50,4 52,5 54,8 57,1 59,5 62,0 64,5 20,0 38,0 39,2 40,7 42 COUN 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 World Trade Scenario 2009-2023 (Trillion Dollar) YEARS WORLD TRADE 2008 15,8 2009 12.0 2010 13.1 2011 14.0 2012 14.9 2013 16.1 2014 17.4 2015 18.8 2016 20.4 2017 22.0 2018 23.7 2019 25.6 2020 27.5 2021 29.6 2022 31.9 2023 34.3 MAIN SCENARİO: The next 15 years, will be different from the past 10 years  World trade growth rate will be below the average of previous periods  In World Trade the weight of developing countries will increase  In World trade in terms of sectors, the share of Industry will increase on the contrary the share of Agriculture will decrease World Economy and Trade Growth Trends (2000-2009) and Future Projections 2023 Main Objects Last 10 Years Next 15 Years Domestic Demands in Developed 1 Coun Rapid Expansion Limited Expansion tries Domestic Demands in Developing 2 Coun Expansion RelativelyRapid Expansion tries 3 Export of Developing Countries Rapid Growth Limited Growth Trade between Developing 4 Coun Expansion Rapid Expansion tries 5 Funding Opportunities Plentiful and cheap Limited cessive Cross-border 6 Capital Movements Ex mo ely Low Movement vemen Relativt 7 Asset and Commodity Prices Unstable and high Stable and realistic 8 Market Regulations Excessive iberalization Regular Market ralization 9 Multilateral Trade Liberalization high-lib limited-libeeralization 10 Value of the Dollar Extremely unstable Stable and realistic Long-term Change Agenda of Turkey TODAY TOMORROW  De  Visionary layed in Technological Technological transformation Developmen  high value-added t  Trying price competition and  Making R&D and design Infrastructure  Focus on capacity increase  Focus on productivity  Sub-contracting manufacturing Country  Dominant in Market  Focus on product Positioning  Focus on consumer  Local manufacturer  Having Global Brands trategic thinking and long-  Short-term plans  S The Way term plans of  In Bureaucracy, many Work  the highest level coordination conflicting authorities, and lack of among stakeholders, coordination generating synergies 600 TÜRKİYE’NİN % 1,46 Türkiye 2023 İhracat Hedefi - 500 Milyar Dolar 500 DÜNYA TİCARETİ İÇİNDE P YI 500 Yıllık Ort. Büyüme Oranı: % 12,2 % 1,2 Senaryo - 3 411 400 296 343 % 1,0 Senaryo - 2 300 284 161 % 0,8 Senaryo - 1 200 2008 100 Pazar payı 100 0 2009 2013 2018 2023 % 1,00 % 1,25 % 1,46 TÜRK TÜRKİYE İHRACATI İYE’NİN 2009-2023 TİCARET DÜNYA Milyar Dolar TİCARETİ YILLIK ORTALAMA SENARYOLARI İÇİNDE PAYI İÇİN SENARYOLAR 2013 2018 2023 İHRACAT ARTIŞI % Turkey's Exports Scenario 1 MEVCUT PAY % 0.83 İLE 133.7 197.0 284.4 7.7 TEMEL 2 % 1,00 PAY İLE 161.1 237.4 342.6 9.2 SENARYO 3 % 1.20 PAY İLE 193.3 284.9 411.1 10.6 500 MİLYAR DOLAR HEDEFİ İÇİN PAY % 1.00 1.25 1.46 12.2 Türkiye’nin 500 Milyar $ hedefi için Dünya Ticareti İçindeki Payı - % Focus Areas of “Turkey’s Export Strategy” Sustainable Development of Turkey Compet nal itive Power Employmen Regiot Development EXPORT OUTCOMES HOWP DAYODAEŞLARA VSAA GD OVERNMENT EMPOWER OUTCOMES TURKISH EXPORTERS & ALIGN STAKEHOLDERS DR INT ESÜRRNEÇALELR EXPORT PROCESSES IVERS (24 sectors identified their sector-specifica reas of improvement at the cascading stage) INTETMAE NGIBLE FACTORS L HUMAN capitalY E–T KIİNLFİKOLER MATION capital – NETWORK capital Focus Areas of “Turkey’s Export Strategy” Sustainable Development of Turkey Competitive Power Employmen Regional t Development EXPORT VALUE CURRENT MARKETS TARGET MARKETS EXPORT POTENTIAL PAYDAŞLARA EXPORTERS EMPVOAAWD STAKEHOLDERS ERMENT of EXPORTERS EXPORT COUNTRY SÜREÇLER TECHNOLOGY & LEGISLATIVE PROCESSES POSITIONING INFRASTRUCTURE STRUCTURE FOUNDATION HUMAN TEMEL INFORMATION NETWORK & YETKİNLİKLER COLLABORATIONS Strategy Map of Turkey’s 2023 Export Growth – Foundation (F) EV-1 Increase Sustainable Growth of Export Value EİSV--22 EİSV--33 R each targetted markets of high EİSV--44 Increase market share in number of exporters current ma potentia Increase l and increase market rkets and develop the export capacity share Eİ--1 Eİ--2 Increase global competitiveness of exporters through leadership in science Provide timely and effective solutions for , technology and Exporters’ needs innovation COUNTRY POSITIONING TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE LEGISLATIVE STRUCTURE P-5 P-1 P-3 Solidify bi-lateral and multi- Increase global awareness on Encourage R&D - innovation lateral trade cooperations “Turkey Brand” investments and practices P-6 Empower legislative and legal P-2 P arrangements -4 A he infrastructure gap ttract FDI and interna Close ttional P-7 Ensure effective and efficient for exports and comply with investors to Turkey usage of financial instruments environmental obligations and trade incentive tools F-1 DüShift F-2 from low-quality to high- Ensure F-3 rapid access to accurate şqüuka lnitelikliden yüksek verimli Doğru bilgiye ve pazar KAalmigun –c oÖllzaebl osreakttioönr s– bSeTtKw’elaern – ity and efficient human information and market ve nitelikli insan sermayesine geç istihbaratına hızlı ulaşımı temin et Üpunbivleicr,s pitrei vilaiştek islercitnoi ru aynudm NlaGnOdısr resources intelligence F-4 EtkinE sntsrautrej ie yfföicnietnimt sintri a(tgeogvye grnoavnecrnea) ntecme in et FOUNDATION PRO CESSES EXPO RTERS EXPO RT VALUE Performance Program – Strategic Target Cards STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA İS – x xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BAŞARI SEVİYELERİ REFERANS Ö İLGİLİ AÇIKLAMA ÖLÇÜM LÇÜT DEĞER KURULUŞ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI (2008 sonu gerçekleşme) 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023 İS x.1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx İS x.2 Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx İS x.3 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA Ekonomi politikamızın temel hedeflerinden biri Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ülkesi arasında yer almasıdır. Bu kapsamda, ihracatın İhracatın Ekonomik Kalkınma Dış Ticaretten ülke ekonomisi için öneminin vurgulanması ve ekonomik kalkınmanın bir parçası olarak değerlendirilmesi önemlidir. Ülke ölçeğinde ihracatın İS – 0 içindeki yeri ve Ekonomiye sorumlu Devlet ekonomiye katma değerinin artırılması için ihracatın ithalata bağımlılığının azaltılması ve ihracat artış oranı ile ithalat artış oranı arasındaki ilişki ka gözetilerek pozitif dış ticaret dengesine ulaşılması hedeflenmektedir. Yaratılan istihdam ülke ekonomisine katkının ölçümlenmesinde bir gösterge olarak tma değer Bakanı dikkate alınmaktadır. BAŞARI SEVİYELERİ REFERANS Ö AÇIKLAMA ÖLÇÜM LÇÜT DEĞER İLGİLİ KURULUŞ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI (2008 sonu 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2023 gerçekleşme) Dünya ekonomileri içinde İS 0.1 Yıllık 17 17 17 16 16 15 12 10 Türkiye'nin sıralaması İhracatın toplam GSYH içindek İhracatın ülke ekonomisi için öneminin vurgulanması ve i İS 0.2 ihracatın ekonomik kalkınmanın parçası olarak Yıllık % 17,8 %16,5 %15,3 %16,3 % 16,9 % 17,5 % 22 % 25 payı (%) değerlendirilmesi önemlidir. OVP verisi İhraca İhracatın ithalata olan bağımlılığının azaltılmasıyla, tın İthalatı Karşılama İS 0.3 pozitif dış ticaret dengesine ulaşılması O Yıllık % 65,4 %72,48 %62,9 %63,7 %64,5 %65 %75 %80 ranı (%) hedeflenmektedir. DTM İ nı / İhracat artış oranı) İhracat ve ithalat tha (İthalat artıış oralat artış oranı ihracat artış İS 0.4 aynı oranda artarsa 1, ihracat artış oranı ithalat artış Yıllık >1 < 1 >1 < 1 OVP 25 milyar $ ihracat yapılan ülke a yatırımlarını ve uygulamalarını rtır high potential and ö güçlendir zendir S-2 S-4 İhracat için altyapı açığını S-6 Mevzuat ve yasal düzenlemeleri İhracata yönelik yabancı dengele ve çevreye ilişkin İS 3.5 değerleri KEP’ten Y 0 1 4ıllık 0 0 0 0 0 se etkinleştir rmayeyi ve yatırımcıyı yükümlülüklere uyumlan ülkeye çek S-7 Finansal enstrümanların ve increase market share ticaret destek araçlarının etkin sayısı ve verimli kullanımını temin et TY alınmıştır.-1 TY-2 TY-3 Düşük nitelikliden yüksek verimli Doğru bilgiye ve pazar Kamu – Özel sektör – STK’lar – ve nitelikli insan sermayesine geç istihbaratına hızlı ulaşımı temin et Üniversite ilişkilerini uyumlandır TY-4 Etkin strateji yönetimini (governance) temin et Ö üt İlgili Kuruluş Başarı seviyesilç ler 2008 2023 İS 3.1 Market Share in Target Markets (%) % 0,17 % 1,25 Number of country made 1-5 billion dollar export İS 3.2 by 21 50 Turkey Number of country made 5-10 billion dollar export İS 3.3 by DTM 5 12 Turkey Number of country made 10-50 billion dollar İS 3.4 expo 1 8 rt by Turkey Number of country made over 25 billion dollar İS 3.5 expo 0 4 rt by Turkey TE M E L S ÜRE ÇLE R İHRACAT İHRACATÇILAR Y E TKİNLİKLE R S ONUÇLARI STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA İhracatçıların küresel alanda İhracat stratejimizin temel hedefi Sektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve Inovasyon vurgusu ile Türk rekabetçiliklerini Sektörel DTM ihracatçılarının küresel alanda rekabetçiliklerini artırmak ve geleneksel sektörlerde sahip olduğumuz İ – 1 L bilgi ve birikimi, teknoloji ve yetkinliklerin geliştirilmesi, sektörel yenilikçilik, ve önderlik ile dönüştürerek iderlik, Bilim-Teknoloji ve Müsteşarı fırsata çevirmektir. İnovasyon ile artır REFERANS BAŞARI SEVİYELERİ İLGİLİ AÇIKLAMA ÖLÇÜM DEĞER ÖLÇÜT KURULUŞ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI (2008 sonu 2009 2010 2011 2012 2013 gerçekleşme) Dünyada en çok ihraç edilen 25 ürün İSO Çalışmasına göre. İ 1.1 Yıllık 3 3 3 3 4 5 grubu içinde Türkiye'nin ürün sayısı İSO çalışmasına göre , İspanya Orta - Yüksek teknolojinin toplam %11, Malezya %84, Çin %35, İ 1.2 Y %38 %39,1 40 42 43 45ıllık İsrail %26, Almanya %20, ihracat içindeki payı (%) Brezilya %9.5 (2005 yılı verisi) SITC fasıllarına göre, TİM için Dünya ihracatında ilk 10'da olduğumuz yapılan ESD tarafından yapılan İ 1.3 Y 0 10 10 11ıllık 9 8 1 ürün grubu sayısı DTM çalışma. – TÜBİTAK -TTGV Avrupa ihracatında ilk 10'da olduğumuz EXPORTERS E-1 İ 1.4 Yıllık 22 21 23 23 24 25 ürün grubu sayısı İS-0 ÜLKE Avrupa İnovasyon Sıralaması (endeks) 2023’te ilk 15’e girilmesi 32. sırada İHRACATIN EKONOMİK KALKINMA İÇİNDEKİ YERİ VE EKONOMİYE KATMA DEĞER EKONOMİSİNE KATKI İ 1.5 İS-1 E 1 k 32. sıra 31. sıra 30. sıra 29.sıra 28. sıra İSTİKRARLI İHRACAT ARTIŞI Increase global hedeflenm Yıllıektedir.Eu (sonuncu)ropean Innovation Scoreboard İS-2 İS-3 İS-4 M Yüksek büyüme potansiyeli olan evcut pazar paylarını h İhracatçı sayısını ve ihracat edef pazarlara ulaş ve artır p kapasitesini geliştir azar payını artır İ-1 İ-2 competitiveness of İhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini S İhracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözüm ektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve İnovasyon ile sağla artır Sabanci Üniveristesi Rekabet “TÜRKİYE”NİN KONUMLANMAS exporters through I TEKNOLOJİK GELİŞİM ve ALTYAPI MEVZUAT ve DÜZENLEMELER S -1 Tü S-3 İnovasyon - ARGE S-5 rk markalarının bilinirliğini İkili ve çoklu ticaret işbirliklerini Küresel Rekabetçilik sıralaması a yatırımlarını ve uygulamalarını r Forumu eski direktörünün tır ö güçlendir zendir S-2 S-4 leadership in science, İhracat için altyapı açığını S-6 Mevzuat ve yasal düzenlemeleri İhracata yönelik yabancı dengele ve çevreye ilişkin se etkinleştir İ 1.6 Y ıra 73. sıra 55. sıra 53. sıra 50. sıraıllık 63.sıra 61. Srmayeyi ve yatırımcıyı yükümlülüklere uyumlan ülkeye çek S değerlendirmeleri de göz -7 Finansal enstrümanların ve ticaret destek araçlarının etkin ve verimli kullanımını temin et technology and innovation (endeks) Global Competitiveness Index TY-1 TY-2 TY-3 önünde tutuldu. Düşük nitelikliden yüksek verimli Doğru bilgiye ve pazar Kamu – Özel sektör – STK’lar – ve nitelikli insan sermayesine geç istihbaratına hızlı ulaşımı temin et Üniversite ilişkilerini uyumlandır TY-4 Etkin strateji yönetimini (governance) temin et Ö İlgili Kuruluş Başarı seviyesi lçütler 2008 2013 Turkey’s product in top 25 product group İ 1.1 expo 3 5 rting in the world Share of Medium - High-technology in total İ 1.2 expo % 38 % 45 rts(%) Number of product group that we are in DTM İ 1.3 TÜBİT 8 11 the world top ten Number of product group that we are in AK İ 1.4 22 25 the Europe top ten TTGV İ 1.5 European Innovation 32. sırada Scoreboard 28. sırada (sonuncu) İ 1.6 Global Competitiveness Index 61. Sıra 50. Sıra TE M E L S ÜRE ÇLE R İHRACAT İHRACATÇILAR Y E TKİNLİKLE R S ONUÇLARI STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA Güçlendirilmiş Türkiye İmajı’nın kaldıraç olarak kullanılması ürünlerimizin uluslararası Dış Ticaretten Türk markalarının pazarlarda konumlamalarında çok önemlidir. Amacımız, dünya standartlarında ürünler S – 1 sorumlu b üreten, sosyal sorumluluk şartlarını yerine getiren, çevreye karşı duyarlı bir ülke imajına ilinirliğini artır Devlet Bakanı ulaşmak ve Türk markalarının bilinirliğini artırmaktır. REFERANS BAŞARI SEVİYELERİ İLGİLİ AÇIKLAMA ÖLÇÜM DEĞER ÖLÇÜT KURULUŞ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI (2008 sonu 2009 2010 2011 2012 2013 gerçekleşme) En çok ihracat yaptığımız ilk 33 Konu ile iligli bir çalışma bulunmamaktadır, ancak böyle bir S ülke ve hedef pazarlarda 1.1 Türk markalarına ilişkin algı (endeks) DTM Yıllık çalışma ihtiyacı olduğu için bu konunun projelendirilmesi gerekir. yapılacak anket çalışması. Nations Brands Index (NBI), GFK tarafından 1996 yılından EXPORT PROCESS P-1 Ulusal Marka sıralaması (endeks) beri 50 ülkede yapı 30. 27. 25. lıyor. S 1.2 DTM Yıllık 36. sırada 32. sıra 33.sıra N Kriterleri ihracat, yönetişim, a sıra sıra sıration Brands Index kültür, insan kaynağı, turizm ve İS-0 ÜLKE İHRACATIN EKONOMİK KALKINMA İÇİNDEKİ YERİ VE EKONOMİYE KATMA DEĞER EKONOMİSİNE yatırımlar. KATKI İS-1 P 1 İSTİKRARLI İHRACAT ARTIŞI İS-2 İS-3 İS-4 M Yüksek büyüme potansiyeli olan evcut pazar paylarını h İhracatçı sayısını ve ihracat edef pazarlara ulaş ve artır p kapasitesini geliştir azar payını artır İ-1 İ-2 İhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini S acatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözüm ektörel Liderlik, Bilim İhr-Teknoloji ve İnovasyon ile sağla art Increase global ır S 1.3 Perakende network sayısı DTM Yıllık 2000 “TÜRKİYE”NİN KONUMLANMASI TEKNOLOJİK GELİŞİM ve ALTYAPI MEVZUAT ve DÜZENLEMELER S -1 Tü S-3 İnovasyon - ARGE S-5 rk markalarının bilinirliğini İkili ve çoklu ticaret işbirliklerini a yatırımlarını ve uygulamalarını rtır ö güçlendir zendir awareness on S-2 S-4 İhracat için altyapı açığını S-6 Mevzuat ve yasal düzenlemeleri İhracata yönelik yabancı dengele ve çevreye ilişkin se etkinleştir rmayeyi ve yatırımcıyı yükümlülüklere uyumlan ülkeye çek S-7 Finansal enstrümanların ve ticaret destek araçlarının etkin ve verimli kullanımını temin et “Turkey Brand” S1.4 Toptancı network sayısı DTM Yıllık TY-1 TY-2 TY-3 Düşük nitelikliden yüksek verimli Doğru bilgiye ve pazar Kamu – Özel sektör – STK’lar – ve nitelikli insan sermayesine geç istihbaratına hızlı ulaşımı temin et Üniversite ilişkilerini uyumlandır TY-4 Etkin strateji yönetimini (governance) temin et Ö er İlgili Kuruluş 2008 Başarı seviyesi lçütl 2013 S Konu ile iligli bir çalışma bulunmamaktadır, ancak böyle bir 1.1 Turks brand perception index çalışma ihtiy-ac ı- o lduğu için bu konunun projelend-ir il-m esi gerekir. S 1.2 Nation Brands Index DTM 36. sıra 25. sıra S 1.3 The number of retail network 2.000 5.000 TE M E L S ÜRE ÇLE R CATÇILAR İHRACAT İHRA Y E TKİNLİKLE R S ONUÇLARI STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA İstikrarlı ihracat artışını sağlayacak rekabetçi yapının oluşturulabilmesi ve teknolojik dönüşüm İnovasyon - ARGE Dış Ticaretten amacıyla ihracatçılarımıza sağlanan ARGE teşviklerine, inovasyona yönelik çalışan firmaların S – 3 yatırımlarını ve sorumlu ve projelerin desteklenmesine büyük önem verilmektedir. Hedefimiz, 2023'e kadar kendi uygu Devlet Bakanılamalarını özendir know-how'ını geliştirmiş, yerli teknoloji üretimine sahip bir Türkiye olabilmektir. REFERANS BAŞARI SEVİYELERİ İLGİLİ AÇIKLAMA ÖLÇÜM DEĞER ÖLÇÜT KURULUŞ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI (2008 sonu 2009 2010 2011 2012 2013 gerçekleşme) Şirketlerin ARGE 4.680 (2007 S 8.697 12.291 15.472 3.1 ARGE harcamaları (Milyon $) Y 6893 6.410ıllık kullanım kapasiteleri EXPORT PROCESS P rakamı)-1 TÜBİTAK, ARGE harcamalarının toplam S Çin'in 2020 hedefi %2.5 3.2 TTGV Yıllık % 0,71 (2007) %0,72 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % 2, Sanayi İS-0 ÜLKE İHRACATIN EKONOMİK KALKINMA İÇİNDEKİ YERİ VE EKONOMİYE KATMA DEĞER EKONOMİSİNE GSYH'ye oranı (%) KATKI İS-1 P 3 İSTİKRARLI İHRACAT ARTIŞI İS-2 İS-3 İS-4 M Yüksek büyüme potansiyeli olan evcut pazar paylarını h İhracatçı sayısını ve ihracat edef pazarlara ulaş ve artır p kapasitesini geliştir azar payını artır Encourage Bakanlığı - R&D - İ-1 İ-2 Özel sektörün Ar-Ge İhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini S a zamanında ve etkin çözüm ektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve İnovasyon İhracatçıların ihtiyaçların ile sağla artır KOSGEB S Özel sektör tarafından gerçekleştirilen 3.3 “TÜRKİYE”NİN KONUMLANMASI TEKNOLOJİK GELİŞİM ve ALTYAPI MEVZUAT ve DÜZENLEMELER innovation harcamalarında payının S -1 Tü n S-3 İnovasyon - ARGE S-5 rk markalarının bilinirliği i İkili ve çoklu ticaret işbirliklerini a yatırımlarını ve uygulamalarını rtır ö güçlendir zendir Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge Y 2 % 55 % 60ıllık % 48,4 %44,22 % 50 % 5 S-2 S-4 İhracat için altyapı açığını S-6 Mevzuat ve yasal düzenlemeleri İhracata yönelik yabancı dengele ve çevreye ilişkin se etkinleştir artması ve teknoloji rmayeyi ve yatırımcıyı yükümlülüklere uyumlan ü investments and lkeye çek S-7 Finansal enstrümanların ve ticaret destek araçlarının etkin ve verimli kullanımını temin et harcamalarına oranı TY-1 TY-2 TY-3 üretmesi Düşük nitelikliden yüksek verimli Doğru bilgiye ve pazar Kamu – Özel sektör – STK’lar – ve nitelikli insan sermayesine geç istihbaratına hızlı ulaşımı temin et Üniversite ilişkilerini uyumlandır practices TY-4 Etkin strateji yönetimini (governance) temin et Ölçütler İlgili Kuruluş 2008 Başarı seviyesi 2013 S 3.1 R&D 4.680 Expenditures (Million $) TÜBİTAK 5.472 (2007 rakam 1ı) , TTGV, S R&D Expend Sanayi % 0,71 3.2 itures GDP Ratio(%) Bakanlığı % 2 (2007) The share of , R&D Expenditures made by S 3.3 KOSGEB private sector % 48,4 % 60 TE M E L S ÜRE ÇLE R İHRACAT İHRACATÇILAR Y E TKİNLİKLE R S ONUÇLARI STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA 500 milyar dolarlık ihracat artışının gerçekleştirilmesi için her türlü altyapı ve lojistik ihtiyacının İhracat için altyapı açığını D tamamlanması, gerekli karayolu, demiryolu, liman kapasitelerinin uzun dönem (2030/2050) ihtiyaca uygun ış Ticaretten planlanması gereklidir. Gerekli kapasitelerin temininde, özel sektörün altyapı yatırımlarına katılımının S – 4 dengele ve çevreye ilişkin Sorumlu özendirilmesi, kamu ve özel sektörde gerekli yetkinlikliklerin mevcudiyetinin sağlanması önemlidir. Nakliye yükümlülüklere uyumlan Devlet Bakanı maliyetlerinin düşürülmesi ve alternatif enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlarla enerji fiyatlarının küresel alanda rekabet edebilir düzeylerde tutulması hedeflenmektedir. REFERANS BAŞARI SEVİYELERİ İLGİLİ AÇIKLAMA ÖLÇÜM DEĞER ÖLÇÜT KURULUŞ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI (2008 sonu 2009 2010 2011 2012 2013 gerçekleşme) Ulaştırma Lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi ve S maliyet avantajı yakanlaması için lojistik 4.1 Lo Bakanlığı ve jistik maliyetleri (Milyon USD) Y 38,2 21,5ıllık - 79,5 77,7 51,9 köylerinin kurulması Sektör DPT, Ulaştırma Karayolu, demiryolu, havayolu liman Gerekli altyapının temini (yatırımlar, EXPORT PROCESS P S 4.2 Bakanlığı, Enerji yatırımları ve kapasiteleri ile haberleşme Y 66 7 7,50 8,50 10ıllık 6,77 6,-1 kapasite, fiyat ve kalite) (Milyar $) yatırımları ve hizmetin kalitesi Bakanlığı İS-0 ÜLKE İHRACATIN EKONOMİK KALKINMA İÇİNDEKİ YERİ VE EKONOMİYE KATMA DEĞER EKONOMİSİNE KATKI Elektrik enerjisi kurulu gücünün İS-1 P Kurulu güçün miktarı (MW) 4 İSTİKRARLI İHRACAT ARTIŞI S 4.3 Enerji Bakanlığı Yıllık 41817 44782 46000 48000 50500 53000 İS-2 İS-3 İS-4 M Yüksek büyüme potansiyeli olan evcut pazar paylarını h İhracatçı sayısını ve ihracat edef pazarlara ulaş ve artır p kapasitesini geliştir azar payını artır Close the infrastructure yeterliliği İ-1 İ-2 İhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini S İhracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözüm ektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve İnovasyon ile sağla artır gap “TÜRKİYE”NİN KONUMLANMASI TEKNOLOJİK GELİŞİM ve ALTYAPI MEVZUAT ve DÜZENLEMELER S -1 Tü S-3 İnovasyon - ARGE S-5 rk markalarının bilinirliğini İkili ve çoklu ticaret işbirliklerini a yatırımlarını ve uygulamalarını rtır for exports and comply TUİK tarafından kamu ve girişimimlerin ö güçlendir zendir 2011 belli S-2 S-4 İhracat için altyapı açığını S-6 Mevzuat ve yasal düzenlemeleri İhracata yönelik yabancı dengele ve çevreye ilişkin se etkinleştir rmayeyi ve yatırımcıyı yükümlülüklere uyumlan ülkeye çek S-7 Finansal enstrümanların ve with environmental S çevresel harcamaları ayrı ayrı yıllık 4.4 Çevre ile ilgili yatırımlar (Milyar $) Çevre Bakanlığı Y lyar USD 7,0 6,0 5,5 5,0ıllık 7,7 mi ticaret destek araçlarının etkin ve verimli kullanımını temin et olacak TY-1 TY-2 TY-3 Düşük nitelikliden yüksek verimli Doğru bilgiye ve pazar Kamu – Özel sektör – STK’lar – ve Ün ob bazda izlenmektedir. ligations nitelikli insan sermayesine geç istihbaratına hızlı ulaşımı temin et iversite ilişkilerini uyumlandır TY-4 Etkin strateji yönetimini (governance) temin et Ö İlgili Kuruluş lçütler 2008 Başarı seviyesi 2013 S 4.1 Logistics Costs (Million $) - - 21,5 DPT, Ulaştırma S 4.2 Investment in Infrastructure (Billion $) Bakanlığı 6,77 10 , Enerji S Bakanlığı 4.3 Installed Electric Power (MW) 41.817 53.000 , Çevre Bakanlığı S 4.4 Investment in Environment (Billion $) 7,7 Mr $ 5 Mr $ TE M E L S ÜRE ÇLE R İHRACAT İHRACATÇILAR Y E TKİNLİKLE R S ONUÇLARI STRATEJİK HEDEF SORUMLU TANIMLAMA Ülke olarak en önemli güçlü alanlarımızdan biri sahip olduğumuz genç ve dinamik Düşük nitelikliden yüksek işgücümüzdür, ancak söz konusu işgücü nitelik yönünden zayıf ve düşük verimliliktedir. TY – 1 verimli ve nitelikli insan TİM İhracat açısından ele alındığında ise ucuz işgücü rekabetinden nitelikli ve verimli işgücüne dönüşümü gerçekleştirebilmek için insan kaynağımızda temel yetkinliklerin ve bilgi birikiminin sermayesine geç artırılması hedeflenmektedir. REFERANS BAŞARI SEVİYELERİ İLGİLİ AÇIKLAMA ÖLÇÜM DEĞER ÖLÇÜT KURULUŞ (ölçütle ilgili yorum) SIKLIĞI (2008 sonu 2009 2010 2011 2012 2013 gerçekleşme) İhracatın artırılması için 90 90 90 90 k 105 eğitim, ritik olan temel İhracatçıların eğitim programlarına 120 eğitim, eğitim, eğitim, eğitim, eğitim, TY yetkinliklerin artırılmasına 1.1 Y 6635 ıllık (pazarlama,dil) katılımı 6000 5000 5000 5000 5000 katılım ilişkin eğitim programlarına Katılım katılım katılım katılım katılım katılım İGEME, FOUNDATION F-1 Özel sektör tarafından istihdam edilen KOSGEB, Milli TÜİK anketlerinden 24.261 (2007 TY 2000 35000 1.2 tam zaman eşdeğer ARGE personeli Eğ Y 67244 28000 30000 3ıllıkitim Bakanlığı, izlenecek. gerçekleşme) İS-0 ÜLKE İHRACATIN EKONOMİK KALKINMA İÇİNDEKİ YERİ VE EKONOMİYE KATMA DEĞER EKONOMİSİNE KATKI sayısı İS-1 F 1 TOBB İSTİKRARLI İHRACAT ARTIŞI İS-2 İS-3 İS-4 M Yüksek büyüme potansiyeli olan evcut pazar paylarını h İhracatçı sayısını ve ihracat edef pazarlara ulaş ve artır p kapasitesini geliştir azar payını artır Shift from low-quality İ-1 İ-2 İhracatçıların küresel alanda rekabetçiliklerini S İhracatçıların ihtiyaçlarına zamanında ve etkin çözüm ektörel Liderlik, Bilim-Teknoloji ve İnovasyon ile sağla artır İhracatçı şirketlerin yüksek okul ve “TÜRKİYE”NİN KONUMLANMASI TEKNOLOJİK GELİŞİM ve ALTYAPI MEVZUAT ve DÜZENLEMELER to high-quality and S -1 2009 yılından itibaren ankete dahil edildi. Tü S-3 İnovasyon - ARGE S-5 rk markalarının bilinirliğini İkili ve çoklu ticaret işbirliklerini a yatırımlarını ve uygulamalarını rtır ö güçlendir zendir S-2 S-4 İhracat için altyapı açığını S-6 Mevzuat ve yasal düzenlemeleri İhracata yönelik yabancı dengele ve çevreye ilişkin se etkinleştir rmayeyi ve yatırımcıyı yüküm ef TY lk 1000 şirket 1.3 üniversite mezunu, dil bilen persone İl Yıllık ficient human lülüklere uyumlan ülkeye çek S-7 Finansal enstrümanların ve ticaret destek araçlarının etkin ve verimli kullanımını temin et TY-1 TY-2 TY-3 Düşük nitelikliden yüksek verimli Doğru bilgiye ve pazar Kamu – Özel sektör – STK’lar – resources sayısı ve nitelikli insan sermayesine geç istihbaratına hızlı ulaşımı temin et Üniversite ilişkilerini uyumlandır TY-4 Etkin strateji yönetimini (governance) temin et Ö İlgili Kuruluş 2008 rı seviyesi lçütler Başa 2013 120 eğitim, 90 eğitim, TY 1.1 Education Programs for Exporters İGEME, 6000 katılım 5000 katılım KOSGEB The number of R & D personnel employed by 24.261 , Milli TY 1.2 E (2007 Pr ğitim 35.000 ivate sector gerçekleşme) The number Bakanlığı of high school and university TY 1.3 , TOBB 2009 y-ıl ın- dan itibaren ankete dahil edildi. g - - raduated personnel employed by Exporters TE M E L S ÜRE ÇLE R İHRACAT İHRACATÇILAR Y E TKİNLİKLE R S ONUÇLARI AUTOMOTIVE SECTOR KEY INDICATORS Strategic Target 22 Criteria: 96 2008 2023 17,9 Export (Billion $) 75,0 1,56 Share of World trade (%) 2,40 2000-2008 2008-2023 36 Average Increase Rate (%) ,4 10,0 Share of Turkey Export 14,44 %) 13,76 ( From 2008 to 2023 Export Development World Trade (Milyar $) 1,154 1,288 2,015 3,100 Turkey’s Share (%) 1.56 2.52 2.67 2.40 CAGR % 75.0 10.0% 6,9% 53.7 10.6% 32.4 12.5% B 18.0 Export illion $ 2008 2013 2018 2023 75,0 From 2008 to 2023 Export Development 10,0% 14,1% Export Yıllık Ortalama Büyüme Oranı Yıllık Ortalama Billion $ (2008-2023) x 6,3 Büyüme Oranı (2009-2023) 17,9 11,8 2008 2009 2023 4 3 2 % 2,40 Turkey’s Share in % 1,56 W 1 X1,5 orld Trade % 0 2008 2023 READY- MADE GARMENT SECTOR KEY INDICATORS Strategic Target 27 Criteria: 90 2008 2023 13,2 İhraEcxapt oGrte l(iBrii l(lMionily $a)r $) 52 3,12 ShDaürney oaf PWaozarlrd P taraydı e(% (%) ) 4,19 2000-2008 2008-2023 10 AYvıellrıakg Oer Itn. Ac retıaşs Oe rRaantıe ( %(%) ) ,0 10,3 Share of Turkey Export 13 Türkiye İhracatı Payı (%) 9,54 (%) From 2008 to 2023 Export Development 52,0 8,3% 10,3% Üretim + Marka etkisi Yıllık Ortalama Export Büyüme Oranı Y ı l l ı k Ortalama (2008-2023) Büyüme Oranı 3 0 ,0 x 3,9 22,0 (2009-2023) Billion $ 15,740 Organizatör Ülke 13,208 2008 2009 2023 10 8 6 % 4,19 Turkey’s Share in World 4 T 12 rade % % 3, 2 X 1,3 0 From 2008 to 2023 Export Development World Trade (Billion $) 425 530 810 1240 Turkey’s Share (%) 3,11 3,96 3,95 4,19 CAGR 52 % 10 10,7% ,3% 12,4% 32 5,7% 21 Export Billion $ 13,2 2008 2013 2018 2023 37,5 2,4 16,0 10,0 12,0 25,0 55,0 20,0 52,0 4,5 3,5 75,0 50,0 45,0 100,0 7,3 Bitkisel Ürünler 15,0 Su ve Hayvancılık Ürünleri Ağaç ve Orman Ürünleri Gemicilik Değerli Maden ve Mücevherat Demir Dışı Metal Demir Çelik 15,0 Tekstil Hazır Giyim ve Konfeksiyon Deri Halı Otomotiv Kimyevi Maddeler Elektrik ve Elektronik Mak 545,2ine Çimento ve Toprak Ürünleri Sectors 2023 Goals Madencilik Yeni Sektörler * 2023 toplam 545,15 500 400 293,4 300 200 Sectors 2023 Goals 150,3 100 545,15 132 28 102 0 167,3 24 sektör toplamı ile ulaşılan ihracat büyüklüğü öngörüsü – 2.adımın sonunda 17 16 16 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 12 Rusya 24 sektör ABD 22 sektör Almanya 17 sektör 12 Irak Çin İngiltere İran Suriye Kazakistan 11 Libya Mısır Hindistan İtalya Romanya Bulgaristan Fransa 11 Cezayir TARGET MARKETS Ukrayna Azerbaycan BAE Governance of the Strategy Development Plan Target Assignment Goverment Economic Coordination Committee 2023 Export Ministries Strategy of Turkey Support Units at the Country level DTM TIM Sectoral Breakdow Exporters Unions n Target Achieving Companies www.tim.org.tr
Posted: 26 January 2012

See more from Imports/Exports in Turkey

Expert Views    
F.A.Q. About Turkish Chemical Regulations   By CRAD CEVRE LTD.STI.
Turkish chemical regulations   By CRAD CEVRE LTD.STI.
Turkey’s 2023 Export Strategy and Sectoral Breakdown   By TradeTurkiye.com
Turkey-2012 Citrus Annual   By Foreign Agricultural Service
New opportunities for tea sales in Turkey   By Euromonitor International
Presenting the contributor